موهیتو

لیموترش تازه و پوست گیری و فیله شده ،نعناع تازه ، آب ، یخ ، آب گازدار یا سودا

110تومان