محلبی ترکیه

آرد برنج
نشاسته ذرت
شیر
گلاب
خلال

110تومان