سوتلاچ

دسر «دسر «سوتلاچ» یا «آش شیر» یا «سوت آشی» یکی از مشهورترین دسرهای ترکیه‌ای است و بافتی شبیه شیر برنج در آشپزی ایرانی داردسوتلاچ» یا «آش شیر» یا «سوت آشی» یکی از مشهورترین دسرهای ترکیه‌ای است و بافتی شبیه شیر برنج در آشپزی ایرانی دارد

149تومان