بشقاب سوسیس کاری

2عدد سوسیس دست ساز، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن، سس کاری مخصوص

180.000تومان