باقلوا

یک نویک نوع شیرینی و از انواع دسر ترکی است که اصل آن به ترکیه و جمهوری آذربایجان برمی‌گرددع شیرینی و از انواع دسر ترکی است که اصل آن به ترکیه و جمهوری آذربایجان برمی‌گردد

110تومان